Ceny a obchodní podmínky

Ceny a obchodní podmínky

Účtujeme ve dvousložkových cenách

Proč? Protože tato forma vyúčtování mnohem přesněji zohledňuje vaše potřeby a umožňuje vám ovlivňovat výši nákladů za odebrané teplo.

Dvousložková cena je tvořena stálými náklady, které souvisejí s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvodných sítí, a proměnnými náklady, jež jsou určovány množstvím vyrobené a dopravené tepelné energie.

Hlavní výhody dvousložkové ceny

Spravedlivý způsob vyúčtování

Dvousložková cena stanovuje jasná pravidla při vyúčtování a zabraňuje skokovým změnám cen tepelné energie.

Detailní přehled o poplatcích

Díky dvousložkové ceně přesně víte, kolik platíte za připojení k tepelné síti a kolik za vámi odebrané teplo.

Rovnoměrné rozložení plateb

Při platbách formou dvousložkové ceny jsou jednotlivé úhrady rovnoměrně rozloženy do celého období topné sezóny.

Možnost ovlivnit výši ceny

Racionálním hospodařením máte možnost ovlivnit výši plateb za vámi odebíranou tepelnou energii.

Nejčastější dotazy

Všechny dotazy

U novostaveb, kde není známa historie odběrů, se stálá platba určuje podle příkonu stanoveného projektantem.

Dvousložková cena je rozdělena na platbu stálou a proměnnou. Proměnná složka závisí zejména na ceně paliva a je vázána na skutečné množství vámi odebraného tepla registrovaného na měřiči odběrného místa (v GJ). Ve stálé složce platíte za připojení k soustavě a za připravenost dodavatele dodat vám teplo kdykoliv bude potřeba. Náklady stálé složky jsou rozúčtovány v poměru jakým se jednotlivá odběrná místa podílejí na celkových dodávkách tepla za srovnatelné období. Vychází se tedy opět z odebraného množství registrovaného měřičem za zvolené srovnatelné období, kdy pro všechny odběratele byly stejné klimatické i technické podmínky, a spravedlivým způsobem je určen podíl odběratele na stálých nákladech.

Odběrové diagramy nejsou objednávkou tepla pro budoucí období. Jsou pomůckou pro spravedlivé rozdělení stálých nákladů mezi všechny odběratele. Vychází se z množství skutečně odebraného tepla v posledním uzavřeném zúčtovacím období (minulý kalendářní rok), a pro nadcházející období se do diagramu promítají očekávané změny jakou je snížení odběru díky zateplení objektu podložené projektovou dokumentací.

Pokud k přerušení dodávek dojde ze strany dodavatele na dobu delší než 3 dny, je výpadek zohledněn ve vyúčtování a odběratel platí méně. Toto se však nevztahuje na plánované odstávky na údržbu.

U novostaveb, kde není známa historie odběrů, se stálá platba určuje podle příkonu stanoveného projektantem.

Obchodní tým pro stávající zákazníky

Zadejte svou adresu nebo číslo odběrného místa a vyhledejte referenta, který vám se vším pomůže.

Plán teplot pro odběrové diagramy

Pro plán prodejů tepla počítá Pražská teplárenská a.s. s hodnotami fyzikálních veličin uvedených v tabulce níže. Řádky tabulky představují jednotlivé roky, v kterých plán prodejů tepla vznikal.

Tyto hodnoty se mj. používají pro generování a následné vyhodnocování odběrových diagramů dle platných Obchodních podmínek pro dodávky a odběr tepelné energie obchodní společnosti Pražská teplárenská a.s. (dále jen OPDT, https://www.ptas.cz/cs/dodavky-tepla/ceny-a-obchodni-podminky/obchodni-podminky/).

Rok plánu TDp tin tpp
2024 214 20,00 5,25
2023 216 20,00 5,07
2022 216 20,00 4,96
2021 215 20,00 4,94
2020 213 20,00 4,67


t
pp            plánovaná průměrná teplota za plánované topné dny (°C)

tin             průměrná vnitřní teplota (°C)

TDp          plánovaný počet topných dní