Dálkové teplo

Soustava zásobování tepelnou energií (SZTE) dříve označované jako CZT (centralizované zásobování teplem) je systém vytápění, kdy teplo je vyráběno centrálně v jednom (nebo i více) zdroji a následně teplárenskými sítěmi rozváděno do více objektů.

Ekvivalentem SZTE (CZT) je pojem dálkové vytápění, který ještě lépe definuje distribuci tepla od Pražské teplárenské a.s.

Teplárenskou soustavu tvoří celkem 550 km tepelných sítí a napáječ Mělník - Praha.

Výhody SZTE (CZT)

SZTE přináší řadu výhod, z nichž největší je přínos z hlediska ekologie. Díky teplárenské soustavě PT se v Praze podařilo výrazně snížit počet malých lokálních kotelen, které emisemi z nízkých komínů zatěžovaly své okolí.

Výroba tepla centrálním způsobem též umožňuje využít různé zdroje energie - různá paliva, energii ze spalování odpadů, společnou výrobu elektřiny a tepla. Účinnost paliva je v centrálních zdrojích využita efektivněji.

Teplárenská soustava zajišťuje i bezpečnost dodávek tepla - zdroje jsou vzájemně zástupné a různost způsobu výroby tepla v jednotlivých zdrojích zaručuje dodávky i v případě nedostatku některého paliva.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik