Rozdělení nákladů na teplou vodu

Ukončení kalendářního roku je spojeno i s ukončením zúčtovacího období a s vyúčtováním nákladů na teplou vodu z její centrální přípravy.

Centrální přípravou se rozumí společná příprava teplé vody (TV) pro více odběrných míst. Protože vyúčtování a faktura s ním spojená představují pro laika poměrně složitý proces, který je upraven vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 405/2015 Sb., rozhodla se Pražská teplárenská a. s. seznámit zákazníky a odběratele s nejdůležitějšími aspekty tohoto procesu.

Jak se náklady rozdělují?

Náklady na teplou vodu z centrální přípravy se mezi odběratele rozdělují v souladu s vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 405/2015 Sb.

Na rozdíl od dodávky tepelné energie pro vytápění, kde je stanovené měřidlo množství dodané tepelné energie většinou umístěno poblíž odběrného místa dodávky, ve kterém tepelná energie přechází z vlastnictví dodavatele do vlastnictví odběratele (na patě objektu), je měření dodaného množství tepelné energie a studené vody pro přípravu teplé vody umístěno v její společné přípravně ve výměníkové stanici.

Tato společná příprava teplé vody (tepelné energie a studené vody) je proto zúčtovacím místem dodávky pro všechny odběratele, kteří z této přípravy teplou vodu odebírají. Jsou jimi vlastníci jednotlivých zúčtovacích jednotek (objektů).

Na úvod celé problematiky je nezbytné zdůraznit, že v současné době platná legislativa pro vyúčtování nákladů na dodávku teplé vody dává na stejnou úroveň hodnoty náměrů spotřeb teplé vody v objektu osazených bytovými vodoměry s objekty, které jsou vybaveny patním měřením teplé vody. V obou případech se jedná o poměrové měření teplé vody. Údaje o spotřebě teplé vody předávají odpovědní zástupci v daném termínu (cca do 15. 1. následujícího roku) dodavateli teplé vody, který na základě těchto údajů provede vyúčtování spotřeby tepelné energie (spotřební složky nákladů) použité pro ohřev teplé vody a množství studené vody použité pro ohřev (to jen v tom případě, že fakturační vodoměr studené vody je smluvně vázán na Pražskou teplárenskou a. s.).

Měření je poměrové

Jak jsme již výše upozornili a zdůraznili v textu, veškeré objektové měření TV je poměrové. To znamená, že z nahlášených údajů o celkové roční spotřebě za jednotlivé objekty napojené na společný okruh centrální přípravy TV se vypočítají procentní podíly, kterými se rozdělí celková dodávka TV z výměníkové stanice.

Příklad na modelové situaci

Na centrální přípravu TV jsou napojeny 4 zúčtovací jednotky (objekty). Objekt jedna nahlásí spotřebu 10635,677 m3 TV, objekt dvě 1270 m3, objekt tři 1481,04 m3 a objekt čtyři 1113,31 m3 Celková dodávka TV z výměníkové stanice byla 14751,6 m3 a bylo použito 2993,326 GJ tepla pro její ohřátí.

  obj.1 obj.2 obj.3 obj.4 suma

Spotřeby nahlášené (m3)

10635,677

1270

1481,04

1113,31

14500,027

% podíl

73,349

8,759

10,214

7,678

100

přepočtečné spotřeby (m3)

10820,204

1292,034

1506,736

1132,626

14751,6

 


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik