Integrovaný systém environmentálního řízení a BOZP

14. 9. 2018 – Pražská teplárenská a.s. jako moderní, dynamicky se rozvíjející společnost je součástí pražské infrastruktury a svou činností významně ovlivňuje kvalitu bydlení více než 230 000 pražských domácností a pracovní podmínky řady průmyslových podniků a institucí. Jsme spolehlivým partnerem a dodavatelem tepla, elektrické energie a vedlejších energetických produktů, orientovaných na plnění potřeb zákazníků. Z hlediska počtu zásobovaných objektů a kapacitou provozovaných zařízení jsme jednou z největších teplárenských společností v České republice.

Vedení společnosti přijalo v roce 2002 rozhodnutí o zavedení integrovaného systému řízení ochrany životního prostředí, BOZP a řízení kvality. Spolu s tímto rozhodnutím zároveň přijalo odpovědnost za plnění požadavků zákazníků a dalších zainteresovaných stran, současně s plněním zákonných požadavků a požadavků předpisů, a zavázalo se k vytváření firemního klimatu zaměřeného na jejich plnění a šetrný vztah k životnímu prostředí, při zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců. Stali jsme se tak první firmou v České republice, která zavedla všechny tyto systémy souběžně jako celek. Jako další etapu našeho vývoje vnímáme naplňování principu neustálého zlepšování a zvyšování efektivnosti systému v oblasti environmentálního řízení a BOZP, a své záměry deklarujeme v politice integrovaného systému Pražské teplárenské a.s.

Pražská teplárenská a.s. trvale plní náročné podmínky kladené tímto systémem a v tříletých cyklech žádá certifikační orgán o pravidelné roční prověření své způsobilosti. Certifikační společnost CQS osvědčuje na základě provedených auditů naši schopnost a způsobilost plnit stanovené požadavky stanovené normami ISO 14001 a ISO OHSAS 18001 a tuto naši způsobilost dokládá vystaveným certifikátem.

Priority Pražské teplárenské

Hlavní prioritou Pražské teplárenské a.s. je efektivní poskytování kvalitních a spolehlivých služeb zákazníkům ve shodě s důsledným naplňováním zájmu akcionářů. Ochrana životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců v souladu s platnými právními předpisy a požadavky integrovaného systému ekologicky orientovaného řízení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavedeným a udržovaným podle mezinárodních norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001 je jednou z našich základních priorit.

  • Ke svým každodenním činnostem přistupují všichni zaměstnanci s vědomím důležitosti souladu s požadavky zákonných a ostatních souvisejících předpisů. Vytváříme firemní klima zaměřené na podporování dobrého jména společnosti a zajišťování procesu neustálého zlepšování. Trvale zvyšujeme povědomí zaměstnanců o jejich spoluodpovědnosti za ochranu životního prostředí, své bezpečnosti a zdraví při výkonu všech pracovních činností.
  • Uplatňujeme zásady prevence vedoucí k zajištění stabilního, spolehlivého a bezpečného provozu s minimálními ekologickými riziky a dopady. Identifikované ekologické aspekty na jednotlivých provozech průběžně aktualizujeme, minimalizujeme produkci odpadů a jejich ukládání na skládky, s jejich přednostním využitím jako druhotných surovin. Důsledně odstraňujeme staré ekologické zátěže na provozech.
  • Zvyšujeme úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví našich zaměstnanců i veřejnosti dotčené našimi činnostmi, prosazováním požadavků BOZP vedoucími pracovníky na všech úrovních řízení, vč. zapojení odborové organizace. Průběžně a při všech významných změnách identifikujeme a řídíme rizika, školíme o nich naše zaměstnance, odstraňujeme existující rizika nebo je snižujeme na přijatelnou úroveň, optimalizujeme pracovní prostředí a infrastrukturu a trvale vytváříme lepší podmínky pro prevenci úrazů a nemocí.
  • Vrcholové vedení zajišťuje v odpovídající míře lidské, materiální, finanční a informační zdroje potřebné pro efektivní fungování integrovaného systému. Uvědomujeme si, že poskytovat kvalitní služby můžeme pouze s vysoce kvalifikovanými lidmi a proto je systematické vzdělávání, rozvoj a motivace zaměstnanců jednou z našich klíčových úloh.
  • Stejné požadavky klademe i na naše dodavatele, u nichž zohledňujeme a prověřujeme kvalitu a spolehlivost jejich služeb, které budou zárukou kvalitního, bezpečného a ekologicky šetrného výsledného produktu a poskytovaných služeb.

  • Vrcholové vedení v pravidelných intervalech přezkoumává integrovaný systém ekologicky orientovaného řízení a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost.

  • K dosažení této politiky vrcholové vedení Pražské teplárenské a.s. každoročně vyhlašuje, sleduje a plní své cíle.

Související soubory

Podnik podporující zdraví - Certifikát 2016

certifikaty-14001-a-18001_do-10_2020.pdf

politika-esms_-2018.docx

politika-esms2018.pdf

certifikat-bezpecny-podnik-2018-2021-cesky.pdf


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik