Nové obchodní podmínky dodávek tepelné energie

9. 6. 2017 – Pražská teplárenská vydává s účinností od 30. června 2017 nové obchodní podmínky

 

S účinností od 30.6.2017 vstupují v platnost nové obchodní podmínky dodávek tepelné energie (OPDT). 

OPDT prošly celkovou koncepční změnou spočívající v úpravě a přesunu jednotlivých článků tak, aby OPDT měly logičtější a přehlednější strukturu a návaznost jednotlivých ujednání. Mezi další základní změny lze zařadit:

Základní změny:

  • Úpravu vyvolanou zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
  • Úpravu procesu vyhodnocení sjednaného maximální čtvrthodinového výkonu.
  • Nový způsob určení hodnot odběrových diagramů.
  • Nové důvody pro odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele.
  • Doplnění specifikace obchodního tajemství.
  • Úpravu procesu zpracování osobních údajů.
  • Upřesnění ujednání upravující přerušení a omezení dodávek tepelné energie.
  • Sjednocení a aktualizace pojmosloví.

Nové obchodní podmínky jsou k dispozici zde.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik