Přechod na výkonové smlouvy se vyplatí

13. 5. 2014 – Základní podmínkou ke snížení nákladů na vytápění je snížení celkové energetické náročnosti objektu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. A nemusí se vždy jednat rovnou o finančně náročné investice do zateplení fasády domu či výměny oken.

Regulace otopné soustavy

Mnohem úspornější a velmi efektivní je vyregulování otopné soustavy dotčeného objektu. Zákazníci Pražské teplárenské mohou využít bezplatné poradenství, v rámci kterého je možné rovněž provést úpravu smluvního ujednání, optimalizovat nastavení odběrového diagramu či výkonovou složku ceny. Zákazníci mohou také získat informace o dalších možných technických opatřeních, která se již u ostatních zákazníků osvědčila a přinesla jim nemalé úspory.

Změna sazby z množstevní na výkonovou

Většina zákazníků Pražské teplárenské má stále uzavřeny starší množstevní smlouvy na dodávky tepla, ale například všichni noví zákazníci za teplo již platí stálou složku ceny podle sjednaného výkonu, což je jedna z cest k úsporám nákladů na vytápění. Při správném užívání objektu a regulaci otopné soustavy domu je to výhodnější, protože:

  • optimální nastavení sjednaného výkonu přináší optimalizaci platby stálé složky
  • při správné regulaci v domě (temperování s plynulými změnami místo špičkování) vzniká výrazná úspora a tím nižší cena
  • je vyváženější celá centrální soustava zásobování teplem a tím nižší spotřeba paliv, menší zátěž pro životní prostředí

Nové výkonové smlouvy oproti množstevním stanovují cenu ve stálé složce pro každého odběratele na základě maximálního dodávaného výkonu (Kč/kW). Pokud pak obyvatelé domu tzv. nešpičkují (tedy např. nevypínají při odchodu z bytu radiátory a po příchodu zase naplno nepouštějí), je výkonová smlouva výhodnější. Dům se vytápí na stálou teplotu a výkon se jen drobně koriguje v případě potřeby.

Celá soustava je potom vyvážená bez špičkových potřeb odběru primárního paliva a nedochází tak ke zvyšování těchto nákladů na výrobu tepla. Z uvedených důvodů se na pražské teplárenské soustavě nemusí do provozu zapojovat drahé plynové zdroje pro pokrytí špiček.

Veškeré potřebné informace Vám rádi sdělíme na tel.: 226 752 335 nebo je získáte u Vašich referentů obchodních kanceláří.

Prezentace k přechodu na výkonové smlouvy


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik