Dražba akcií

Výplata výtěžku z prodeje akcií společnosti Pražská teplárenská a.s. ve veřejné dražbě

Akcie společnosti Pražská teplárenská a.s. na majitele, které nebyly ani po uplynutí všech zákonných lhůt předloženy za účelem jejich výměny za akcie na jméno byly podle požadavku zákona prohlášeny za neplatné. Akcie na jméno vydané na místo těchto akcií prohlášených za neplatné byly v souladu se zákonem prodány ve veřejné dražbě, a to konkrétně dne 16. 12. 2014 v opakované nedobrovolné veřejné dražbě, kdy bylo prodáno 13.487 ks akcií společnosti Pražská teplárenská a.s. za cenu 38 mil. Kč.

Výtěžek z prodeje akcií

Podle § 539 odst. 3 ZOK výtěžek z prodeje akcií po započtení pohledávek společnosti za dotčenou osobou (původním akcionářem, držitelem zrušených akcií na majitele) vzniklých v souvislosti s prohlášením jejích akcií za neplatné, popřípadě v souvislosti s prodejem akcií, společnost vyplatí bez zbytečného odkladu dotčené osobě.

Pohledávky společnosti v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné a v souvislosti s prodejem akcií činí 820.743,- Kč, které zahrnují zejména náklady na odměnu dražebníka a dále náklady na zveřejnění související inzerce v obchodním věstníku.

Výtěžek z prodeje akcií k rozdělení dotčeným osobám je tak 37.179.257,- Kč, který se rozděluje mezi 13 487 ks prodaných akcií. Na jednu akcii tak připadá výtěžek 2 756,67 Kč.

Výplata výtěžku z prodeje akcií

Výtěžek z prodeje akcií bude vyplácen dotčeným osobám, které po předchozím telefonickém objednání na kontaktním telefonním čísle Pražské teplárenské a.s. (266 751 111) osobně v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s. – Partyzánská 1/7, Praha 7 předloží a odevzdají listinné akcie na majitele, a to v pracovních dnech v úterý a ve čtvrtek v době od 9:30 do 11:30 hodin.

Dotčená osoba prokazuje při jednání svoji totožnost platným dokladem totožnosti.

Dotčeným osobám budou po předložení akcií zároveň vyplaceny dosud nevyplacené dividendy, které nebyly promlčeny, tedy v současné době za roky 2010, 2011, 2012 a 2013.

Výtěžek z prodeje akcií a dividendy budou vyplaceny bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený dotčenou osobou na místě


Praha, 26. 11. 2014

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČO: 45273600 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1509, oznamuje,

že dne 16. 12. 2014 ve 14:00 hodin se v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s. na adrese Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, v zasedací místnosti č. 129, v 1. patře, koná na návrh shora uvedené společnosti opakovaná nedobrovolná dražba cenných papírů, které nebyly akcionáři převzaty ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

Předmět dražby: 13 797 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, vydaných emitentem Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7,
IČO: 45273600, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.

Všechny akcie jsou vydány jako hromadná listina nahrazující zneplatněné akcie na doručitele, nejsou kótovány, jsou v listinné podobě a budou draženy společně jako jeden celek.

Navrhovatel: Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČO: 45273600.

Dražebník: EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Křenová 478/72, Brno, IČO: 60717068, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1388.

Úplné znění dražební vyhlášky je k dispozici v zákonem stanovených lhůtách na internetových stránkách na adrese http://www.centralni-adresa.cz/, http://www.efekta.cz, v sídle společnosti, v sídle dražebníka a v den dražby i v místě konání dražby.

Představenstvo společnosti

Související přílohy

drazebni-vyhlaska-ptas-opakovana-dodatek-1.doc

udaje-z-protokolu-o-provedene-opakovane-drazbe-ptas-20141219-084547.doc

prazska-teplarenska-a.s.-drazebni-vyhlaska-opakovana.pdf

znalecky-posudek.pdf

-----

Praha, 5. 9. 2014

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ: 45273600 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1509, oznamuje,

že dne 12. 11. 2014 ve 14:00hod. se v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s. na adrese Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, v zasedací místnosti č. 129, v 1. patře, koná na návrh shora uvedené společnosti veřejná nedobrovolná dražba cenných papírů, které nebyly akcionáři převzaty ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

Předmět dražby: 19 123 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, vydaných emitentem Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7,
IČ: 45273600, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.

Všechny akcie jsou vydány jako hromadná listina nahrazující zneplatněné akcie na doručitele, nejsou kótovány, jsou v listinné podobě a budou draženy společně jako jeden celek.

Navrhovatel: Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ: 45273600

Dražebník: EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Křenová 478/72, Brno, IČ: 60717068, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1388.

Úplné znění dražební vyhlášky je k dispozici v zákonem stanovených lhůtách na internetových stránkách na adrese http://www.centralni-adresa.cz/, http://www.efekta.cz, v sídle společnosti, v sídle dražebníka a v den dražby i v místě konání dražby.

Představenstvo společnosti

Související soubory

drazebni-vyhlaska-20141119-150122.pdf

drazebni-vyhlaska-dodatek-c.-1.pdf

drazebni-vyhlaska-dodatek-c.-2.pdf

protokol-o-provedene-drazbe_-12_11_2014.pdf

znalecky-posudek-20141119-150126.pdf

prazska-teplarenska-a.s.-drazebni-vyhlaska-opakovana.pdf

Dodatek č. 1 Dražební vyhláška - oznámení o konání opakované nedobrovolné dražby cenných papírů

Údaje z protokolu o provedené veřejné opakované nedobrovolné dražbě cenných papírů


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik