Informace pro akcionáře

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání

27.2.2019

Na žádost hlavního akcionáře EP Energy, a.s. v souladu s požadavkem ustanovení § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, uveřejňujeme oznámení o uplatnění práva na dorovnání.

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání

Informace o výplatě protiplnění

27.9.2018

Informace o výplatě protiplnění

Oznámení o přijetí usnesení VH

12.9.2018

Oznámení o přijetí usnesení VH PTa.s.

Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií společnosti PT Real Estate, a.s.

21.7.2016

Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií společnosti PT Real Estate, a.s.

Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií společnosti PT měření, a.s.

14.5.2015
Veřejný návrh smlouvy na odkup akcií společnosti PT měření, a.s.

Výplata výtěžku z prodeje akcií společnosti Pražská teplárenská a.s. ve veřejné dražbě

Akcie společnosti Pražská teplárenská a.s. na majitele, které nebyly ani po uplynutí všech zákonných lhůt předloženy za účelem jejich výměny za akcie na jméno byly podle požadavku zákona prohlášeny za neplatné. Akcie na jméno vydané na místo těchto akcií prohlášených za neplatné byly v souladu se zákonem prodány ve veřejné dražbě, a to konkrétně dne 16. 12. 2014 v opakované nedobrovolné veřejné dražbě, kdy bylo prodáno 13.487 ks akcií společnosti Pražská teplárenská a.s. za cenu 38 mil. Kč.

Výtěžek z prodeje akcií

Podle § 539 odst. 3 ZOK výtěžek z prodeje akcií po započtení pohledávek společnosti za dotčenou osobou (původním akcionářem, držitelem zrušených akcií na majitele) vzniklých v souvislosti s prohlášením jejích akcií za neplatné, popřípadě v souvislosti s prodejem akcií, společnost vyplatí bez zbytečného odkladu dotčené osobě.

Pohledávky společnosti v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné a v souvislosti s prodejem akcií činí 820.743,- Kč, které zahrnují zejména náklady na odměnu dražebníka a dále náklady na zveřejnění související inzerce v obchodním věstníku.

Výtěžek z prodeje akcií k rozdělení dotčeným osobám je tak 37.179.257,- Kč, který se rozděluje mezi 13 487 ks prodaných akcií. Na jednu akcii tak připadá výtěžek 2 756,67 Kč.

Výplata výtěžku z prodeje akcií

Výtěžek z prodeje akcií bude vyplácen dotčeným osobám, které po předchozím telefonickém objednání na kontaktním telefonním čísle Pražské teplárenské a.s. (266 751 111) osobně v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s. – Partyzánská 1/7, Praha 7 předloží a odevzdají listinné akcie na majitele, a to v pracovních dnech v úterý a ve čtvrtek v době od 9:30 do 11:30 hodin.

Dotčená osoba prokazuje při jednání svoji totožnost platným dokladem totožnosti.

Dotčeným osobám budou po předložení akcií zároveň vyplaceny dosud nevyplacené dividendy, které nebyly promlčeny, tedy v současné době za roky 2010, 2011, 2012 a 2013.

Výtěžek z prodeje akcií a dividendy budou vyplaceny bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený dotčenou osobou na místě

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

18. 9. 2014

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČO: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 (dále též „společnost“) v návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 13. 6. 2014 o přeměně cenných papírů – všech akcií emitovaných společností Pražská teplárenská a.s., a to 4.139.958 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, na zaknihované cenné papíry, po předchozím určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií podle § 531 občanského zákoníku oznamuje akcionářům, kteří přes výzvu neodevzdali ani v dodatečné lhůtě akcie na jméno v listinné podobě za účelem jejich zaknihování, že dne 18. 9. 2014 prohlásilo jejich akcie za neplatné. Toto oznámení se tímto současně zveřejňuje.


Za neplatné byly prohlášeny tyto akcie:
1.840 kusů listinných akcií, ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, datum emise 10. 10. 2013, čísla:
4043064 – 4043097, 4045635 – 4045651, 4089522 – 4089539, 4089900 – 4089906, 4089985 – 4090018, 4090475 – 4090485, 4090540 – 4090546, 4090720 – 4090726, 4091554 – 4091563, 4091711 – 4091744, 4091762 – 4091765, 4091982 – 4091998, 4092039 – 4092101, 4092273 – 4092342, 4092441 – 4092444, 4092562 – 4092578, 4092752 – 4092836, 4093024 – 4093043, 4093598 – 4093710, 4093786 – 4093799, 4094281 – 4094283, 4094284 – 4094317, 4094318 – 4094351, 4094390 – 4094406, 4096554 – 4096584, 4096714 – 4096714, 4097442 – 4097448, 4097449 – 4097462, 4097592 – 4097711, 4097792 – 4097800, 4098190 – 4098195, 4098904 – 4098918, 4098968 – 4098984, 4099397 – 4099426, 4099866 – 4099899, 4104190 – 4104195, 4104373 – 4104386, 4104425 – 4104438, 4104634 – 4104650, 4104766 – 4104799, 4104916 – 4104926, 4104995 – 4105011, 4105012 – 4105028, 4105224 – 4105240, 4105241 – 4105360, 4105673 – 4105681, 4105807 – 4105823, 4105841 – 4105853, 4109927 – 4109950, 4110416 – 4110432, 4114520 – 4114526, 4114671 – 4114694, 4114995 – 4115011, 4115026 – 4115056, 4115148 – 4115156, 4115649 – 4115728, 4115831 – 4115847, 4115948 – 4115959, 4116447 – 4116463, 4118166 – 4118199, 4118317 – 4118322, 4118588 – 4118608, 4119040 – 4119073, 4119120 – 4119123, 4119159 – 4119175, 4119176 – 4119210, 4119211 – 4119224, 4119225 – 4119246, 4119247 – 4119250, 4119251 – 4119278, 4120710 – 4120743, 4120887 – 4120954.

Představenstvo společnosti
Pražská teplárenská a.s.

Se žádostí o odevzdání akcií na jméno v listinné podobě za účelem jejich zaknihování po uplynutí zákonem stanovených lhůt se, prosím, obraťte na vedoucího odboru kanceláře GŘ Ing. Mgr. Jana Hrubého, telefon 266 752 120, e-mail: jhruby@ptas.cz.

 

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1509, oznamuje,

že dne 12. 11. 2014 ve 14:00 hod. se v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s. na adrese Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, v zasedací místnosti č. 129, v 1. patře, koná na návrh shora uvedené společnosti veřejná nedobrovolná dražba cenných papírů, které nebyly akcionáři převzaty ani v dodatečné přiměřené lhůtě.

Předmět dražby: 19 123 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, vydaných emitentem Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7,
IČ: 45273600, o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá.

Všechny akcie jsou vydány jako hromadná listina nahrazující zneplatněné akcie na doručitele, nejsou kótovány, jsou v listinné podobě a budou draženy společně jako jeden celek.

Navrhovatel: Pražská teplárenská a.s., se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7,
IČ: 45273600

Dražebník: EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Křenová 478/72, Brno, IČ: 60717068, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1388.

Úplné znění dražební vyhlášky je k dispozici v zákonem stanovených lhůtách na internetových stránkách na adrese http://www.centralni-adresa.cz/http://www.efekta.cz v sídle společnosti, v sídle dražebníka a v den dražby i v místě konání dražby.

Přílohy:

drazebni-vyhlaska.pdf

znalecky-posudek-20140916-112509.pdf

Představenstvo společnosti,

Praha, 5. 9. 2014

Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a výzva k odevzdání listinných akcií

Praha, 26. 6. 2014

Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČO: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 (dále jen „společnost“)

tímto činí v souladu s ustanovením § 529 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující oznámení:

Valná hromada společnosti dne 13. 6. 2014 rozhodla o přeměně cenných papírů – všech akcií emitovaných společností Pražská teplárenská a.s., a to 4 139 958 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, na zaknihované cenné papíry.

Akcionáři společnosti se tímto v souladu s rozhodnutím valné hromady vyzývají k odevzdání svých listinných akcií na jméno společnosti, a to ve lhůtě dvou měsíců. Počátek lhůty je stanoven na den následující po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku.

Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo majetkového účtu, vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který má být akcie zaevidována; pokud společnosti tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost při odevzdání akcie dodatečnou lhůtu, a to písemným sdělením, jehož doručení vlastník akcie na místě potvrdí. Dodatečná lhůta pro sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie zaevidována, činí dva měsíce ode dne následujícího po dni, kdy byla dodatečná lhůta vlastníku akcie určena.

Odevzdání akcií bude probíhat v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, v místnosti č. 126 v 1. patře budovy každé pracovní pondělí a středu od 8.00 do 15.00 hodin a v poslední den lhůty od 8.00 do 17.00 hodin po dobu dvou měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku, tj. od 27. 6. 2014 do 27. 8. 2014. O odevzdání akcie bude na místě podepsán předávací protokol.

Akcionář – fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře – právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Akcionář se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky předloží veškeré písemné dokumenty s úředním překladem do českého jazyka. Veškeré podpisy těchto akcionářů, resp. jejich zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území České republiky, musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li smlouva o právní pomoci, jíž je Česká republika vázána, jinak.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7. Kontaktní osobou je vedoucí odboru kanceláře generálního ředitele Ing. Mgr. Jan Hrubý, telefon 266 752 120, e-mail: jhruby@ptas.cz nebo ptas@ptas.cz.

Představenstvo společnosti

Pražská teplárenská a.s.

Informace k založení majetkového účtu

Zaknihování cenných papírů (akcií) znamená nahrazení jejich listinné podoby zápisem do centrální evidence cenných papírů, která je vedena v elektronické formě. Akcionář společnosti si nejprve musí založit majetkový účet (příp. majetkový účet v navazující evidenci) u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP), pokud jej již nemá založený kvůli evidenci jiných cenných papírů. Účastníky CDCP je většina bank na českém trhu a někteří obchodníci s cennými papíry (jejich seznam je uveden níže). Majetkový účet není totožný s finančním (bankovním, spořícím atd.) účtem - jde o účet, na kterém jsou vedeny zaknihované cenné papíry.

Podmínky zřízení a poplatky za vedení majetkového účtu se u jednotlivých účastníků CDCP mohou lišit.

Majetkové účty akcionářů s trvalým pobytem mimo území ČR musí být vedeny u účastníků CDCP, kteří sídlí na území České republiky.

Účastníci CDCP:


COMMERZBANK AG, Praha

Jugoslávská 1

120 21 Praha 2

tel.: +420 221 193 111, fax: +420 221 193 699

info@commerzbank.cz , www.commerzbank.cz

Citibank Europe plc, org. složka

Bucharova 2641/14

158 02 Praha 5

tel.: +420 233 062 222

www.citibank.cz

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ul. 29. augusta 1/A

814 80 Bratislava

info@cdcp.sk , www.cdcp.sk

Clearstream Banking S.A

42 Avenue J.F. KennedyL-1855 Luxembourg

www.clearstream.com

EQUILOR ZRt

2/C Montevideo utca

Budapest H-1037

tel.: +36 1 430 3980, fax: +36 1 430 3981

equilor@equilor.hu , www.equilor.hu

J & T BANKA, a.s.

Pobřežní 297/14

18000 Praha 8

tel.: +420 221 710 130, fax: +420 221 710 133

securities@jtbank.cz, www.jtbank.cz

PPF banka a.s.

Evropská 2690/17

16041 Praha 6

tel.: +420 224 175 888, fax: +420 224 175 980

info@ppfbanka.cz, www.ppfbanka.cz

UniCredit Bank, a.s.

Želetavská 1525/1

14092 Praha 4

tel.: +420 221 112 111, fax: +420 221 112 132

info@unicreditgroup.cz, www.unicreditbank.cz

WOOD & Company Financial Services, a.s.

Náměstí Rebubliky 1079/1a

11000 Praha 1 (Palladium)

tel.: +420 222 096 111, fax: +420 222 096 222

wood@wood.cz, www.wood.cz

Raiffeisenbank a.s.

Hvězdova 1716/2b

14078 Praha 4

tel.: +420 221 141 111, fax: +420 221 142 111

info@rb.cz, www.rb.cz

CYRRUS, a.s.

Veveří 111 (Platinium)

61600 Brno

tel.: +420 538 705 711, fax: +420 538 705 733

cyrrus@cyrrus.cz, www.cyrrus.cz

Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33, čp.969

11407 Praha 1

tel.: +420 800 111 055

mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

LBBW Bank CZ a.s.

Vítězná 1/126

15000 Praha 5

tel.: +420 233 233 233, fax: +420 224 218 291

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

14000 Praha 4

tel.: +420 956 711 111, fax: +420 224 995 337

csas@csas.cz, www.csas.cz

BH Securities a.s.

Na Příkopě 583/15

11000 Praha 1

tel.: +420 255 710 710, fax: +420 255 710 770

bhs@bhs.cz, www.bhs.cz

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

15057 Praha 5

tel.: +420 224 111 111

info@csob.cz, www.csob.cz

The Royal Bank of Scotland plc, org. složka

Jungmannova 745/24

11121 Praha 1

tel.: +420 244 051 111, fax: +420 244 052 222

www.rbs.cz

Patria Finance, a.s.

Jungmannova 24

11000 Praha 1

tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 222

info@patria.cz, www.patria-finance.cz

Deutsche Bank AG, organizační složka

Jungmannova 34,

11121 Praha 1

tel.: +420 221 191 355, fax: +420 224 098 260

www.db.com

Fio banka, a.s.

V Celnici 1028/10

11721 Praha 1

tel.: +420 224 346 111, fax: +420 224 346 110

fio@fio.cz, www.fio.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

V Celnici 1028/10

117 21 Praha 1

tel.: +420 224 346 111, fax: +420 224 346 110

rmsystem@rmsystem.cz, www.rmsystem.cz

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Rybná 14

110 05 Praha 1

tel.: +420 221 831 111

www.pse.cz

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 (dále též „společnost“)
v návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 25. 9. 2013 o změně formy všech 4.147.877 ks kmenových akcií na majitele emitovaných společností Pražská teplárenská a.s., o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v listinné podobě, na 4.147.877 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v listinné podobě, po předchozím určení dodatečné přiměřené lhůty k předložení akcií podle § 214 odst. 1 obchodního zákoníku oznamuje akcionářům, kteří přes výzvu nepředložili ani v dodatečné lhůtě akcie na majitele za účelem jejich výměny za akcie na jméno, že dne 16. 5. 2014 prohlásilo jejich akcie za neplatné. Toto oznámení se tímto současně zveřejňuje.

Podrobné informace v příloze.

 

Související soubory

OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ

drazebni-vyhlaska.pdf

znalecky-posudek.pdf

Poskytnuté sponzorské dary 2014

Poskytnuté sponzorské dary 2015

Poskytnuté sponzorské dary 2016

Poskytnuté sponzorské dary 2017


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik