Výměna akcií

Výplata výtěžku z prodeje akcií společnosti Pražská teplárenská a.s. ve veřejné dražbě

Akcie společnosti Pražská teplárenská a.s. na majitele, které nebyly ani po uplynutí všech zákonných lhůt předloženy za účelem jejich výměny za akcie na jméno byly podle požadavku zákona prohlášeny za neplatné. Akcie na jméno vydané na místo těchto akcií prohlášených za neplatné byly v souladu se zákonem prodány ve veřejné dražbě, a to konkrétně dne 16. 12. 2014 v opakované nedobrovolné veřejné dražbě, kdy bylo prodáno 13.487 ks akcií společnosti Pražská teplárenská a.s. za cenu 38 mil. Kč.

Výtěžek z prodeje akcií

Podle § 539 odst. 3 ZOK výtěžek z prodeje akcií po započtení pohledávek společnosti za dotčenou osobou (původním akcionářem, držitelem zrušených akcií na majitele) vzniklých v souvislosti s prohlášením jejích akcií za neplatné, popřípadě v souvislosti s prodejem akcií, společnost vyplatí bez zbytečného odkladu dotčené osobě.

Pohledávky společnosti v souvislosti s prohlášením akcií za neplatné a v souvislosti s prodejem akcií činí 820.743,- Kč, které zahrnují zejména náklady na odměnu dražebníka a dále náklady na zveřejnění související inzerce v obchodním věstníku.

Výtěžek z prodeje akcií k rozdělení dotčeným osobám je tak 37.179.257,- Kč, který se rozděluje mezi 13 487 ks prodaných akcií. Na jednu akcii tak připadá výtěžek 2 756,67 Kč.

Výplata výtěžku z prodeje akcií

Výtěžek z prodeje akcií bude vyplácen dotčeným osobám, které po předchozím telefonickém objednání na kontaktním telefonním čísle Pražské teplárenské a.s. (266 751 111) osobně v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s. – Partyzánská 1/7, Praha 7 předloží a odevzdají listinné akcie na majitele, a to v pracovních dnech v úterý a ve čtvrtek v době od 9:30 do 11:30 hodin.

Dotčená osoba prokazuje při jednání svoji totožnost platným dokladem totožnosti.

Dotčeným osobám budou po předložení akcií zároveň vyplaceny dosud nevyplacené dividendy, které nebyly promlčeny, tedy v současné době za roky 2010, 2011, 2012 a 2013.

Výtěžek z prodeje akcií a dividendy budou vyplaceny bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený dotčenou osobou na místě

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 (dále též „společnost“)
v návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 25. 9. 2013 o změně formy všech 4.147.877 ks kmenových akcií na majitele emitovaných společností Pražská teplárenská a.s., o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v listinné podobě, na 4.147.877 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, v listinné podobě, po předchozím určení dodatečné přiměřené lhůty k předložení akcií podle § 214 odst. 1 obchodního zákoníku oznamuje akcionářům, kteří přes výzvu nepředložili ani v dodatečné lhůtě akcie na majitele za účelem jejich výměny za akcie na jméno, že dne 16. 5. 2014 prohlásilo jejich akcie za neplatné. Toto oznámení se tímto současně zveřejňuje.

Více informací

Výzva k předložení akcií

10.12.2013
Výzva k předložení akcií společnosti Pražská teplárenská a.s. k výměně v dodatečné přiměřené lhůtě.

Více informací

Oznámení o výměně listinných akcií společnosti Pražská teplárenská a.s. na majitele za nové listinné akcie na jméno

Společnost Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ: 45273600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 oznamuje, že v souladu s usnesením řádné valné hromady ze dne 25. září 2013 mohou akcionáři předložit listinné akcie za účelem výměny na listinné akcie na jméno.

Více informací

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se výměny akcií

OTÁZKA: Co je potřeba předložit při výměně akcií?

ODPOVĚĎ: Při výměně akcií je nutné předložit původní akcie Pražské teplárenské a.s., platný průkaz totožnosti a číslo bankovního účtu (dividendy jsou vypláceny výhradně bezhotovostním převodem). Pověřený zástupce akcionáře předkládá úředně ověřenou plnou moc. V plné moci je nezbytné uvést kromě dalších náležitostí také číslo bankovního účtu akcionáře a v případě nevyplacené dividendy také oprávnění k vypořádání výplaty nevyplacených dividend. Zahraniční akcionáři uvádějí číslo bankovního účtu ve formě IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu) a BIC (SWIFT) kód banky, kde je veden bankovní účet akcionáře.

OTÁZKA: Musím jako akcionář ze Slovenska předložit písemné dokumenty s úředním překladem do českého jazyka?

ODPOVĚĎ: Nemusíte. Postačí Vám dokumenty ve slovenštině. Superlegalizační doložka nebo apostila také není potřeba. Nezapomeňte ale uvést číslo bankovního účtu ve formě IBAN (mezinárodní číslo bankovního účtu).

Související soubory

Výzva k předložení akcií k výměně v dodatečné přiměřené lhůtě

Oznámení o výměně listinných akcií

OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik