Zaknihování akcií

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

18. 9. 2014

Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČO: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 (dále též „společnost“) v návaznosti na rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 13. 6. 2014 o přeměně cenných papírů – všech akcií emitovaných společností Pražská teplárenská a.s., a to 4.139.958 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, na zaknihované cenné papíry, po předchozím určení dodatečné lhůty k odevzdání akcií podle § 531 občanského zákoníku oznamuje akcionářům, kteří přes výzvu neodevzdali ani v dodatečné lhůtě akcie na jméno v listinné podobě za účelem jejich zaknihování, že dne 18. 9. 2014 prohlásilo jejich akcie za neplatné. Toto oznámení se tímto současně zveřejňuje.


Za neplatné byly prohlášeny tyto akcie:
1.840 kusů listinných akcií, ve formě na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, datum emise 10. 10. 2013, čísla:
4043064 – 4043097, 4045635 – 4045651, 4089522 – 4089539, 4089900 – 4089906, 4089985 – 4090018, 4090475 – 4090485, 4090540 – 4090546, 4090720 – 4090726, 4091554 – 4091563, 4091711 – 4091744, 4091762 – 4091765, 4091982 – 4091998, 4092039 – 4092101, 4092273 – 4092342, 4092441 – 4092444, 4092562 – 4092578, 4092752 – 4092836, 4093024 – 4093043, 4093598 – 4093710, 4093786 – 4093799, 4094281 – 4094283, 4094284 – 4094317, 4094318 – 4094351, 4094390 – 4094406, 4096554 – 4096584, 4096714 – 4096714, 4097442 – 4097448, 4097449 – 4097462, 4097592 – 4097711, 4097792 – 4097800, 4098190 – 4098195, 4098904 – 4098918, 4098968 – 4098984, 4099397 – 4099426, 4099866 – 4099899, 4104190 – 4104195, 4104373 – 4104386, 4104425 – 4104438, 4104634 – 4104650, 4104766 – 4104799, 4104916 – 4104926, 4104995 – 4105011, 4105012 – 4105028, 4105224 – 4105240, 4105241 – 4105360, 4105673 – 4105681, 4105807 – 4105823, 4105841 – 4105853, 4109927 – 4109950, 4110416 – 4110432, 4114520 – 4114526, 4114671 – 4114694, 4114995 – 4115011, 4115026 – 4115056, 4115148 – 4115156, 4115649 – 4115728, 4115831 – 4115847, 4115948 – 4115959, 4116447 – 4116463, 4118166 – 4118199, 4118317 – 4118322, 4118588 – 4118608, 4119040 – 4119073, 4119120 – 4119123, 4119159 – 4119175, 4119176 – 4119210, 4119211 – 4119224, 4119225 – 4119246, 4119247 – 4119250, 4119251 – 4119278, 4120710 – 4120743, 4120887 – 4120954.

Představenstvo společnosti
Pražská teplárenská a.s.

Se žádostí o odevzdání akcií na jméno v listinné podobě za účelem jejich zaknihování po uplynutí zákonem stanovených lhůt se, prosím, obraťte na vedoucího odboru kanceláře GŘ Ing. Mgr. Jana Hrubého, telefon 266 752 120, e-mail: jhruby@ptas.cz.

Oznámení o určení dodatečné lhůty k odevzdání listinných akcií

25. 8. 2014

Společnost Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČO: 452 73 600, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 (dále jen "společnost")

tímto v souladu s ustanovením § 531 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, určuje vlastníkům akcií, kteří jsou v prodlení s odevzdáním listinných akcií, dodatečnou lhůtu pro odevzdání listinných akcií společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 13. 6. 2014 o přeměně cenných papírů – všech akcií emitovaných společností Pražská teplárenská a.s., a to 4 139 958 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, na zaknihované cenné papíry.

Odevzdání listinných akcií bude probíhat v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, v místnosti č. 126 v 1. patře budovy od 29. 8. 2014 do 17. 9. 2014 každou pracovní středu a v poslední den lhůty od 8.00 do 15.00 hodin. O odevzdání akcie bude na místě podepsán předávací protokol.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že listinné akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě stanovené tímto oznámením budou prohlášeny za neplatné a zaknihované akcie, které je nahradí budou prodány v souladu s ustanovením § 534 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo majetkového účtu, vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů ("CDCP"), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který má být akcie zaevidována; pokud společnosti tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost při odevzdání akcie dodatečnou lhůtu, a to písemným sdělením, jehož doručení vlastník akcie na místě potvrdí. Dodatečná lhůta pro sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie zaevidována, činí dva měsíce ode dne následujícího po dni, kdy byla dodatečná lhůta vlastníku akcie určena.

Akcionář – fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře – právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Akcionář se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky předloží veškeré písemné dokumenty s úředním překladem do českého jazyka. Veškeré podpisy těchto akcionářů, resp. jejich zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území České republiky, musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li smlouva o právní pomoci, jíž je Česká republika vázána, jinak.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7. Kontaktní osobou je vedoucí odboru kanceláře generálního ředitele Ing. Mgr. Jan Hrubý, telefon 266 752 120, e-mail: jhruby@ptas.cz nebo ptas@ptas.cz.

Představenstvo společnosti

Pražská teplárenská a.s.

Oznámení o přeměně listinných akcií na jméno na zaknihované akcie na jméno a výzva k odevzdání listinných akcií

Praha, 26. 6. 2014

Představenstvo akciové společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČO: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 (dále jen „společnost“)

tímto činí v souladu s ustanovením § 529 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, následující oznámení:

Valná hromada společnosti dne 13. 6. 2014 rozhodla o přeměně cenných papírů – všech akcií emitovaných společností Pražská teplárenská a.s., a to 4 139 958 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, na zaknihované cenné papíry.

Akcionáři společnosti se tímto v souladu s rozhodnutím valné hromady vyzývají k odevzdání svých listinných akcií na jméno společnosti, a to ve lhůtě dvou měsíců. Počátek lhůty je stanoven na den následující po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku.

Vlastník akcie sdělí při jejím odevzdání společnosti číslo majetkového účtu, vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů („CDCP“), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP, na který má být akcie zaevidována; pokud společnosti tento údaj nesdělí, určí mu k tomu společnost při odevzdání akcie dodatečnou lhůtu, a to písemným sdělením, jehož doručení vlastník akcie na místě potvrdí. Dodatečná lhůta pro sdělení čísla majetkového účtu v příslušné evidenci, na který má být akcie zaevidována, činí dva měsíce ode dne následujícího po dni, kdy byla dodatečná lhůta vlastníku akcie určena.

Odevzdání akcií bude probíhat v sídle společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7, v místnosti č. 126 v 1. patře budovy každé pracovní pondělí a středu od 8.00 do 15.00 hodin a v poslední den lhůty od 8.00 do 17.00 hodin po dobu dvou měsíců ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v Obchodním věstníku, tj. od 27. 6. 2014 do 27. 8. 2014. O odevzdání akcie bude na místě podepsán předávací protokol.

Akcionář – fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře – právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Akcionář se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky předloží veškeré písemné dokumenty s úředním překladem do českého jazyka. Veškeré podpisy těchto akcionářů, resp. jejich zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území České republiky, musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li smlouva o právní pomoci, jíž je Česká republika vázána, jinak.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese společnosti Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Praha 7. Kontaktní osobou je vedoucí odboru kanceláře generálního ředitele Ing. Mgr. Jan Hrubý, telefon 266 752 120, e-mail: jhruby@ptas.cz nebo ptas@ptas.cz.

Představenstvo společnosti

Pražská teplárenská a.s.

Informace k založení majetkového účtu

Zaknihování cenných papírů (akcií) znamená nahrazení jejich listinné podoby zápisem do centrální evidence cenných papírů, která je vedena v elektronické formě. Akcionář společnosti si nejprve musí založit majetkový účet (příp. majetkový účet v navazující evidenci) u některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP), pokud jej již nemá založený kvůli evidenci jiných cenných papírů. Účastníky CDCP je většina bank na českém trhu a někteří obchodníci s cennými papíry (jejich seznam je uveden níže). Majetkový účet není totožný s finančním (bankovním, spořícím atd.) účtem - jde o účet, na kterém jsou vedeny zaknihované cenné papíry.

Podmínky zřízení a poplatky za vedení majetkového účtu se u jednotlivých účastníků CDCP mohou lišit.

Majetkové účty akcionářů s trvalým pobytem mimo území ČR musí být vedeny u účastníků CDCP, kteří sídlí na území České republiky.

Účastníci CDCP:

COMMERZBANK AG, Praha

Jugoslávská 1

120 21 Praha 2

tel.: +420 221 193 111, fax: +420 221 193 699

info@commerzbank.cz , www.commerzbank.cz

Citibank Europe plc, org. složka

Bucharova 2641/14

158 02 Praha 5

tel.: +420 233 062 222

www.citibank.cz

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

ul. 29. augusta 1/A

814 80 Bratislava

info@cdcp.sk , www.cdcp.sk

Clearstream Banking S.A

42 Avenue J.F. KennedyL-1855 Luxembourg

www.clearstream.com

EQUILOR ZRt

2/C Montevideo utca

Budapest H-1037

tel.: +36 1 430 3980, fax: +36 1 430 3981

equilor@equilor.hu , www.equilor.hu

J & T BANKA, a.s.

Pobřežní 297/14

18000 Praha 8

tel.: +420 221 710 130, fax: +420 221 710 133

securities@jtbank.cz, www.jtbank.cz

PPF banka a.s.

Evropská 2690/17

16041 Praha 6

tel.: +420 224 175 888, fax: +420 224 175 980

info@ppfbanka.cz, www.ppfbanka.cz

UniCredit Bank, a.s.

Želetavská 1525/1

14092 Praha 4

tel.: +420 221 112 111, fax: +420 221 112 132

info@unicreditgroup.cz, www.unicreditbank.cz

WOOD & Company Financial Services, a.s.

Náměstí Rebubliky 1079/1a

11000 Praha 1 (Palladium)

tel.: +420 222 096 111, fax: +420 222 096 222

wood@wood.cz, www.wood.cz

Raiffeisenbank a.s.

Hvězdova 1716/2b

14078 Praha 4

tel.: +420 221 141 111, fax: +420 221 142 111

info@rb.cz, www.rb.cz

CYRRUS, a.s.

Veveří 111 (Platinium)

61600 Brno

tel.: +420 538 705 711, fax: +420 538 705 733

cyrrus@cyrrus.cz, www.cyrrus.cz

Komerční banka, a.s.

Na Příkopě 33, čp.969

11407 Praha 1

tel.: +420 800 111 055

mojebanka@kb.cz, www.kb.cz

LBBW Bank CZ a.s.

Vítězná 1/126

15000 Praha 5

tel.: +420 233 233 233, fax: +420 224 218 291

Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62

14000 Praha 4

tel.: +420 956 711 111, fax: +420 224 995 337

csas@csas.cz, www.csas.cz

BH Securities a.s.

Na Příkopě 583/15

11000 Praha 1

tel.: +420 255 710 710, fax: +420 255 710 770

bhs@bhs.cz, www.bhs.cz

Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150

15057 Praha 5

tel.: +420 224 111 111

info@csob.cz, www.csob.cz

The Royal Bank of Scotland plc, org. složka

Jungmannova 745/24

11121 Praha 1

tel.: +420 244 051 111, fax: +420 244 052 222

www.rbs.cz

Patria Finance, a.s.

Jungmannova 24

11000 Praha 1

tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 222

info@patria.cz, www.patria-finance.cz

Deutsche Bank AG, organizační složka

Jungmannova 34,

11121 Praha 1

tel.: +420 221 191 355, fax: +420 224 098 260

www.db.com

Fio banka, a.s.

V Celnici 1028/10

11721 Praha 1

tel.: +420 224 346 111, fax: +420 224 346 110

fio@fio.cz, www.fio.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

V Celnici 1028/10

117 21 Praha 1

tel.: +420 224 346 111, fax: +420 224 346 110

rmsystem@rmsystem.cz, www.rmsystem.cz

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Rybná 14

110 05 Praha 1

tel.: +420 221 831 111

www.pse.czPražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik