Etický kodex

Etický kodex

Etický kodex společnosti

Dlouhodobý úspěch a postavení společnosti závisí na jejím dobrém jméně. To se dlouhodobě utváří zejména korektními a otevřenými vztahy se zákazníky, dodavateli, orgány státní správy a samosprávy, a v neposlední řadě i s vlastními zaměstnanci.

Naším cílem je i nadále v tomto směru pokračovat, a to na základech lidského, férového a odpovědného přístupu ke všem zúčastněným. Jako výraz naplnění uvedených postupů a přístupů přijímáme tento Etický kodex a dobrovolně se zavazujeme řídit jeho pravidly.

Související soubory

Jsme nositelem několika ocenění a certifikátů

Motivačního programu Bezpečný podnik a stejnojmenného ocenění pro firmy, které aktivně řeší svou politiku BOZP. Program je každoročně vyhlašovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce.

Podnik podporující zdraví vyhlašovaného každoročně hlavním hygienikem, které oceňuje ty podniky, pro které je podpora zdraví na pracovišti nedílnou součástí každodenního pracovního života a které nadstandardně a nad rámec zákona pečují o zdraví svých zaměstnanců.

Politiky integrovaného systému ESMS vyplývající z obou systémových norem ČSN EN ISO 14001:2016, Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití a ČSN ISO 45001:2018, Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití.

Jsme nositelem certifikátu CQS osvědčujícím, že firma plní systémové požadavky norem ČSN EN ISO 14001:2016, Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití a ČSN ISO 45001:2018, Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.