Čím je tvořena cena

Od roku 1999 Pražská teplárenská přešla na účtování ve dvousložkových cenách. Tato forma, kdy je cena rozdělena na platbu stálou a proměnnou, mnohem přesněji zohledňuje odlišné potřeby jednotlivých odběratelů a umožňuje jim ovlivňovat výši nákladů za teplo.

Používání dvousložkové ceny jako hlavní způsob účtování cen tepelné energie je běžný ve většině států Evropské unie a výrazně přispívá k zpřehlednění finančních vztahů mezi výrobcem tepla a jeho odběrateli.

Zákazník jasně ví, za co platí

Náklady na výrobu tepelné energie lze rozdělit do dvou skupin. Stálé náklady, které souvisí s existencí potřebné výrobní kapacity a rozvodných sítí, a proměnné náklady, jejichž výše se odvíjí od nákladů potřebných k výrobě 1 GJ tepla. Vzdáleně lze stálé náklady přirovnat k telefonnímu paušálu a proměnné náklady k hovornému.

Náklady proměnné (vlastní výroba tepelné energie):

 • Náklady na palivo
 • Přikoupená tepelná energie
 • Voda pro doplňování
 • Elektrická energie pro distribuci
 • Náklady na elektrickou energii potřebnou k výrobě
 • Poplatky za emise

Náklady stálé (připravenost výrobních kapacit a rozvodných sítí):

 • Odpisy zařízení
 • Náklady na údržbu a opravy zařízení
 • Mzdové náklady
 • Odbytové náklady
 • Ostatní režie

Dvousložková cena tyto 2 druhy nákladů odděluje. Ve stálé složce zákazník platí za připojení k tepelné soustavě a zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo v potřebném množství a kvalitě v souladu s platnou legislativou. Výše stálé platby se samozřejmě liší podle nároků odběratele. Jinou potřebu dodávek tepla, a tedy i dimenzování rozvodů, má průmyslový objekt a jinou například bytový dům. Dodavatel tak může dobře přizpůsobit technologii dodávek, a tím i cenu, potřebám zákazníka. Proměnná složka závisí na ceně paliva použitého k výrobě tepla a reflektuje skutečné množství tepla odebraného zákazníkem.

Způsob účtování ve dvousložkových cenách nijak nesouvisí s růstem cen tepla. Dnešní ceny tepla patří k tzv. věcně usměrňovaným cenám a jejich růst kontroluje Energetický regulační úřad.

Hlavní výhody dvousložkové ceny

 • Odstranění cenových znevýhodnění

  jednosložková cena přinášela v případě velmi chladného počasí zisky dodavateli a ztráty odběrateli, v případě velmi teplého počasí se nevýhodný poměr obrátil. Dvousložková cena znamená spravedlivý způsob vyúčtování služeb.

 • Zprůhlednění tvorby cen pro zákazníky

  odběratel přesně ví, kolik platí za připojení k síti a kolik za odebrané teplo. To má význam i při rozhodování o novém způsobu vytápění, kdy Pražská teplárenská jedná s potenciálními odběrateli zcela otevřeně.

 • Rovnoměrnější rozložení plateb

  při platbách formou dvousložkové ceny jsou jednotlivé úhrady rovnoměrně rozloženy v celém období topné sezóny.

 • Odběratel může racionálním hospodařením ovlivnit výši ceny

  jestliže zákazník spoří tepelnou energii, zaplatí v absolutní hodnotě méně. Umožní tím navíc Pražské teplárenské připojit do stávající sítě více odběratelů a tím dále rozložit stálé náklady.

Nejčastější otázky zákazníků ke dvousložkové ceně

Dle jakých parametrů je dvousložková cena fakturována?

Náklady proměnné se jednoznačně určují podle skutečně odebraného množství tepla registrovaného na měřiči odběrného místa (v GJ). Náklady stálé jsou rozúčtovány v poměru jakým se jednotlivá odběrná místa podílejí na celkových dodávkách tepla za srovnatelné období. Vychází se tedy opět z odebraného množství registrovaného měřičem za zvolené srovnatelné období, kdy pro všechny odběratele byly stejné klimatické i technické podmínky, a spravedlivým způsobem je určen podíl odběratele na stálých nákladech.

Jaký je význam odběrových diagramů?

Odběrové diagramy nejsou objednávkou tepla pro budoucí období. Jsou pomůckou pro spravedlivé rozdělení stálých nákladů mezi všechny odběratele. Vychází se z množství tepla skutečně odebraného v posledním uzavřeném zúčtovacím období (minulý kalendářní rok), a pro nadcházející období se do diagramu promítají očekávané změny jakou je snížení odběru díky zateplení objektu podložené projektovou dokumentací.

Musí odběratel platit stálou složku ceny i při výpadku dodávek tepla?

Pokud k přerušení dodávek dojde ze strany dodavatele na dobu delší než 3 dny, je to zohledněno ve vyúčtování a odběratel platí méně. Toto se však nevztahuje na plánované odstávky na údržbu.

Jak se určuje odběrový diagram pro novostavby?

U novostaveb, kde není známa historie odběrů, se stálý plat určuje podle příkonu stanoveného projektantem.


Pražská teplárenská a.s. je členem skupiny EP Infrastructure

Bezpečný podnik